Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania na terenie gminy/powiatu.

Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa trudności oraz obraz Państwa potrzeb i oczekiwań.

Z poważaniem,

zespół badawczy Pracowni Badań SOMA

1. Proszę o ogólną ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
1  
2  
3  
4  
5  
6  
Jak sytuacja gminy zmieniała się w ostatnich latach (od 2014 roku)?
3 - poprawiła się 2 - bez zmian 1 - pogorszyła się
1
2
3. Jakie zmiany sytuacji gospodarczej w gminie obserwuje P. w ostatnich 5 latach?
3 - poprawa 2 - bez zmian 1 - pogorszenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Jakie zmiany sytuacji społecznej w gminie obserwuje P. w ostatnich 5 latach?
3 - poprawa 2 - bez zmian 1 - pogorszenie
1
2
3
4
5
6
7
5. Czy gmina zmieniła się w ostatnich 5 latach ze względu na:
3 - poprawa 2 - bez zmian 1 - pogorszenie
1
2
3
4
5
6. Jak wyobraża sobie Pan(i) dalsze kierunki rozwoju turystyki w gminie – jak powinna się zmieniać w najbliższych latach?
7. Czy są jakieś branże gospodarcze, których rozwój w szczególności powinien być wspierany, żeby gmina mogła się rozwijać? Jeśli tak, jakie?
8. Czy ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na życie wsi/miejscowości?
1  
2  
3  
9. Czy ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na życie gminy?
1  
2  
3  
10. Które z poniższych twierdzeń jest Panu bliższe
1  
2  
11. Które z poniższych twierdzeń jest Pani/Panu bliższe
1  
2  
12. Czy kiedykolwiek podejmował(a) P. działania na rzecz innych mieszkańców gminy lub wspólnych spraw?
1  
2  
13. Czy do którychś z tych działań został(a) Pan(i) zachęcona przez Lokalną Grupę Działania?
1  
2  
14. Co mogłoby zachęcić Panią/Pana do tego, aby włączyła się Pani/włączył Pan w działania na rzecz innych mieszkańców gminy lub wspólnych spraw?
  tak  nie
  tak  nie
  tak  nie
18. Czy słyszał(a) Pan(i) o Lokalnej Grupie Działania funkcjonującej w Pana/Pani gminie?
1  
2  
3  
19. Czy może Pani/Pan podać nazwę tej Lokalnej Grupy Działania?
19.1. Na terenie, której z wymienionych Lokalnych Grup Działania leży Pani/Pana gmina?:
20. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Lokalnej Grupie Działania?
|można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, maksymalnie: 11|
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
20.1 Jeśli dowiedział(a) się Pani/Pan o LGD z innego źródła, z jakiego?
21. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość działań Lokalnej Grupy Działania
1  
2  
3  
4  
5  
6  
22. Które z grup mieszkańców są w szczególności narażone na wykluczenie społeczne (mogą mieć poczucie, że jakość ich życia jest niższa niż innych mieszkańców):
|można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, maksymalnie: 8|
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
22.1 Jeśli inne grupy są narażone na wykluczenie, jakie?
23. Lokalna Grupa Działania podejmuje działania, które kierowane są do różnych grup mieszkańców. Czy działania LGD uwzględniają w wystarczającym stopniu sprawy i problemy osób mieszkających w gminie:
3 - tak 2 - nie wiem 1 - nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24. Czy są jakieś ważne sprawy i problemy lokalne, które powinny w szczególności stać się przedmiotem działania Lokalnej Grupy Działania? Jeśli tak, jakie?
25. Czy w Pani/Pana opinii powstanie Lokalnej Grupy Działania sprzyja:
3 - tak 2 - nie wiem 1 - nie
1
2
3
4

Zależnie od Państwa doświadczeń, zadamy kilka kolejnych pytań dotyczących Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem ze środków Lokalnej Grupy Działania lub zostaniecie Państwo przekierowani do ostatniej części ankiety.

26. Czy ubiegał(a) się P. o środki z Lokalnej Grupy Działania?
1  
2  
3  
27. Skąd dowiedział(a) się P. o możliwości aplikowania o środki z Lokalnej Grupy Działania?
|można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, maksymalnie: 4|
1  
2  
3  
4  
27.1. Jeśli dowiedział(a) się Pani/Pan z innych źródeł, jakich?
28. Czy uzyskane informacje były:
1  tak  nie
2  tak  nie
3  tak  nie
29. Czy w Pani/Pana ocenie:
1  tak  nie
2  tak  nie
3  tak  nie
4  tak  nie
30. Jaki jest stopień osiągnięcia założonych celów?
1  
2  
3  
31. Jeśli istnieje zagrożenie, że nie wszystkie cele zostaną osiągnięte, jakie mogą być tego powody (proszę zaznaczyć wszystkie prawdziwe odpowiedzi)?
|można wskazać więcej niż jedną odpowiedź, maksymalnie: 7|
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
31.1. Jeśli są inne powody, jakie?
32. Co ułatwia, a co utrudnia osiąganie założonych wskaźników?
3 - ułatwia 2 - bez znaczenia 1 - utrudnia
1
2
3
4
32.1. Jeśli występują inne bariery lub ułatwienia, jakie?
33. Czy w P. opinii w kolejnym okresie programowania należy utrzymać obecne rozwiązanie – rozwój lokalny kierowany przez społeczność wdrażany przez LGD?
1  
2  
3  
4  
34. Jeśli niezbędne są poważne zmiany, czego powinny dotyczyć?
35. Jeśli nie należy utrzymać obecnego rozwiązania, dlaczego?
M1. Nazwa gminy  Proszę podać nazwę gminy, w której Pani/Pan mieszka
M2. Nazwa powiatu  Proszę podać nazwę powiatu, w którym Pani/Pan mieszka
M3. Płeć
1  
2  
M4. Wiek
M5. Wyształcenie
1  
2  
3  
4  
5  
6  
M6. Ile osób (wszystkich domowników) liczy Pani/Pana gospodarstwo domowe?
M7. Czy obecnie jest Pani/Pan zatrudniona/zatrudniony?
1  
2  
M8. Jaki obecnie jest charakter Pani/Pana pracy?
1  
2  
3  
4  
5  
6  
M9. Jeśli obecnie Pani/Pan nie pracuje, czy pracował/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
1  
2  
M10. Jak ocenia Pani/Pan sytuację materialną swojej rodziny?
1  
2  
3  
4  
M11. Czy na tle innych rodzin w gminie sytuacja materialna Pani/Pana rodziny jest:
1  
2  
3  
M12. Gdyby nic Pani/Pana nie ograniczało, gdzie chciał(a)by Pani/Pan mieszkać?
1  
2  
3  
4  
M13. A Pani/Pana dzieci? Gdzie chciał(a)by Pani/Pan, żeby mieszkały w przyszłości?
1  
2  
3  
4